Poslat dotaz Tarify internet Tarify volání

NON-STOP linka

734 489 324

4. březen 2012 Napsal(a)  Jiří Havlík
Uvedeno v Odborné články

Slovníček pojmů

Ad-Hoc Mode

Wi-fi síť, která neobsahuje žádný přístupový bod, je známa jako ad-hoc wi-fi síť. Aby se zařízení mohla připojit k síti, musejí být nakonfigurována pro komunikaci v ad-hoc režimu. Ad-hoc síť je někdy uváděna též jako síť s rovnocennými uzly (peer-to-peer) nebo jako nezávislá síť (IBSS).

Afterburner - technologie, která umožňuje zařízení dosáhnout až o 35% lepší propustnosti bezdrátového spojení než běžná 802.11g zařízení, a to bez jakéhokoliv rušení okolních frekvenčních pásem

Agregace

Přenosová kapacita vyhrazená poskytovatelem připojení pro určitý počet lidí. Poměr, který
udává počet lidí, které poskytovatel určil k využívání jedné linky.

Anténa

Pasivní prvek sloužící pro příjem a vysílání rádiových vln.  Antény dělíme na sektorové, všesměrové, směrové. Každá anténa má jiný úhel vyzařování a jiný zisk. Sektorové antény vysílají nejčastěji pod úhly 60 – 90°, všesměrové 360° a směrové
<20°.

Antenna Diversity (diverzita antén). Přidání další antény v blízkosti přístupového bodu pro zesílení signálů je známo jako různorodost antén.

Antivir

Jde o program chránící počítač před napadením počítačovým virem a jeho dalším šířením.
AP
Neboli „Acces Point, přístupový bod“ je zařízené, které vysílá a přijímá signál a umožňuje tak přístup do bezdrátové sítě.

Bandwidth

Tímto termínem se typicky označuje rychlost připojení k síti (maximální rozsah).

Bleskojistka

Přepěťová ochrana, která má za úkol chránit zařízení proti zničení vlivem vysokého napětí a přepětí, či výboje.

Bluetooth

Jedná se o rádiovou bezdrátovou normu, která je nejvhodnější pro komunikaci v dosahu (do 10 metrů) mezi počítačem, periferními zařízeními a příručními zařízeními.

Bridge

Síťový most spojuje dva segmenty téže sítě. Přístupové body fungují jako mosty mezi kabelovými a bezdrátovými segmenty sítě. Dalším druhem mostu je bezdrátový most, který se používá ve dvojicích pro spojení segmentů kabelové sítě.

Browser

Je anglický termín pro internetový prohlížeč, tzn. softwarový program, který umožňuje prohlížení obsahu sítě WWW.

DHCP

Neboli Dynamic Host Configuration Protocol je služba, která umožňuje počítači přidělit IP adresu. IP adresa se přiděluje např. na základě MAC adresy karty z uživatelské databáze.

Doména

Je vlastně pojmenování serveru konkrétním jménem. Například www.seznam.cz. Doména si nese záznam o cestě ke konkrétnímu serveru. Počítače mezi sebou komunikují na základe IP adres, symbolická adres je přepis IP adresy, který nám umožňuje se lépe orientovat. Názvy domén jsou zaneseny v DNS záznamech. 

DNS

Domain name server. DNS server zajišťuje překlad jmenných adres počítačů na číselnou IP adresu. Díky tomu je možné psát symbolické názvy, místo toho, abychom si museli pamatovat přímo IP adresy.

DNS server

Počítač (server – Nameserver), na kterém jsou vedeny DNS záznamy domén. Překládá doménová jména na číselné IP adresy a obráceně.

Dynamická IP adresa

Uživateli je při každém připojení přidělena nová IP adresa.

Ethernet

Technologie přenosu, která zajišťuje přenos dat počítačovou sítí. 

Firewall

Kombinace hardwarových a softwarových prostředků chránící síť před neautorizovaným a potenciálně nebezpečným přístupem zvenčí. 

Fresnelova zóna

Nám udává poloměr kulové plochy, kterou tvoří vysílání antény. Díky tomuto výpočtu snadno zjistíme na jakou vzdálenost potřebujeme přímý výhled bez překážek, abychom zachovali kvalitu a stabilitu linky. Narušená Fresnelova zóna má za následek snížení úrovně signálu a způsobuje odrazy.

FTP

File Transfer Protocol je protokol pro přenos souborů prostřednictvím sítě. FTP můžete využít např. při potřebě poslání velkého souboru elektronickou cestou, když ji není možné odeslat emailem. FTP protokolem je možné přenášet data všeho druhu. Spojení je vždy navázáno přímo mezi klientem a serverem.

FUP

Fair User Policy (zkráceně FUP) je název pro limit přenosu dat z a do internetu za určité časové období. 

Gateway

Gateway neboli výchozí brána je síťové zařízení, kterému směrujeme své veškeré dotazy. Ve většině případů se jedná o router nebo podobné zařízení, které následně všechny naše dotazy posílá dále do sítě. 

Hardware

Pevné vybavení počítače. Disk, PCI(ex) karty, procesor, apod. 

HotSpot

Je označením pro volnou WiFi síť, kde je možné se připojit, většinou zdarma a s určitým typem omezení, či bez omezení. HotSpoty se tvoří na např. hotelech, restauracích a kavárnách.  

HTTP

HyperText Transfer Protocol - Protokol pro přenos hypertextových dokumentů je protokol, který je základem WWW - nejznámější služby internetu. Slouží k přenosu textových dokumentů, zejména dokumentů v jazyce HTML, PHP a ASP, ale také obrázků a dalších souborů. 

Hub a switch

Hub a switch jsou aktivní síťové prvky, které spojují kabely strukturované kabeláže v jednu lokální síť. Na rozdíl od routeru nepropojuje různé sítě s různými rozsahy adres, ale jednu takovou síť tvoří. Rozdíl mezi nimi spočívá v jejich chování. Zatímco jednodušší a levnější hub přeposílá packety do všech portů, switch si udržuje tabulku fyzických adres a posílá data jen počítačům, kterým data patří. Tím snižuje zátěž v síti.

IMAP

Internet Message Access Protocol = Protokol pro přístup k internetové poště slouží ke stahování pošty z poštovního serveru, kam je pošta doručena ze SMTP serveru. Port IMAP je novější a umožňuje spravovat přímo účet na serveru z různých počítačů. IMAP může být doplnění o SSL, tzn., že své data pak posílá šifrovaně.

Internet

Největší globální síť, propojující po celém světě neustále rostoucí množství počítačů. Vyvinula se
původně z vojenského projektu armády USA, její největší rozvoj začal v 1. polovině 90. let její
komercionalizací.

Intranet

Lokální síť, která používá stejné protokoly a mechanismy jako Internet 

IPv4

Internet Protocol Address identifikuje v síti připojený počítač nebo jiné síťové zařízení. Každý počítač v síti má jedinečnou IP adresu. IP adresa je 32-bitové číslo, ve formátu xxx.xxx.xxx.xxx, kde xxx může být číslo v rozsahu 0 - 255. IP adresu přiděluje správce sítě.

IPv6

Počítače, routery, mobilní telefony (aj. hardware) komunikují ze sítí internet prostřednictvím přidělené a nastavené IP adresy. IP adresa je jakýmsi klíčem do sítě internet.  Jelikož mezinárodní organizace RIPE již přidělila veškerý adresní prostor současně používaného protokolu IPv4 (jsou vyčerpány veškeré kombinace), dojde k přidělování IP adres nového protokolu IPv6, umožňující větší počet možných adres.

IPSec

Jeden z nejčastěji používaných protokolů pro vytváření virtuálních privátních sítí (Virtual private network - VPN). IPSec používá šifrování podle veřejného klíče pro zašifrování obsahu datových paketů a záhlaví paketů tak, jak jsou vysílány, a poté vytváří bezpečnou cestu buď za použití protokolu tunelu, nebo transportu. Mnoho přístupových bodů podporuje průchod za pomoci IPSec, což znamená, že uživatel na wi-fi síti může použít VPN pro připojení na síť, která rovněž používá protokol IPSec. 

ISP

Internet Service Provider - poskytovatel internetových služeb.

Java

Objektově orientovaný programovací jazyk. Vyvinut firmou Sun Microsystems. Programy napsané v tomto jazyku běží na všech platformách, které jazyk Java podporují. 

Klient

Wi-Fi zařízení nebo počítač připojený na určitý access point.

MAC adresa

je fyzická adresa složená ze šesti hexadecimálních bytů uložená v paměti síťové karty případně jiného síťového zařízení společně s programem, který umí základní komunikaci po Ethernetu. Tato adresa je jedinečná na celém světě. Výrobci dostávají přidělenu část této adresy a zbytek je tvořen výrobním číslem karty. Moderní síťové prvky umožňují tzv. klonování MAC adresy, což znamená, že si uživatel sám nastaví požadovanou adresu.

MIMO

Tato technologie prodlužuje jak dosah, tak zároveň i propustnost bezdrátových prvků, pracujících dle standartu 802.11a/b/g. Princip této technologické novinky je vcelku prostý. Kombinuje vyšší citlivost samotného chipsetu s několikanásobným vysílačem a větším množstvím antén. Po zahájení komunikace s daným klientem jsou porovnávány údaje z jednotlivých přijímačů, dochází k výrazně lepší opravě chyb a zároveň i vysílání je směřováno do antén, z kterých je přístup ke klientskému adaptéru optimální. Kombinací těchto několika vlastností je možné dosáhnout výrazného (až osminásobného) zvýšení dosahu jednotlivých přístupových bodů. Samozřejmě tato technologie je určena především pro provoz v rámci budov, nicméně i přístupový bod s připojenými sektorovými anténami bude při využití MIMO technologie vykazovat lepší parametry.

NAT

Network Address Translation, tedy překlad IP adres. Používá se k úspoře IP adres v současném Internetu založeném standardu ipv4. Většinou je realizován například na routeru připojujícím lokální síť k síti poskytovatele připojení. V lokální síti mohou pak být použity libovolné adresy (nejčastěji se jedná o adresy z neveřejného rozsahu).

Netmask

Maska podsítě, používá se k označení rozsahu adres lokálního segmentu sítě. 

Netstat

Tento příkaz zadaný v příkazové řádce MS Windows zobrazí aktivní síťové připojení.

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing - ortogonální frekvenční multiplex. Jedná se o metodu frekvenční modulace rozprostřeného spektra, kterou používá norma 802.11a.

OSPF

Open Shortest Path First je metoda link-state určená pro IP. OSPF používá algoritmus
Dijkstra pro výpočet nejkratší cesty k cílovému počítači. Pro svou routovací metriku používá parametr cost (cena).

Paket

Balík dat, který se posílá po síti. 

Pigtail

Redukce mezi konektorem WiFi zařízení a kabelem k anténě složený z koaxiálního kabelu a patřičných konektorů. 

Ping

Ping je program, který umožňuje zjistit, zda zadaný počítač je v síti dosažitelný a jak rychle odpovídá. Je to nejjednodušší diagnostika sítě.

Polarizace

Způsob přenosu vln prostředím. Rozdělují se na lineární a kruhovou. Lineární dále na horizontální a vertikální a kruhovou na pravotočivou a levotočivou. Dvě antény proti sobě musí mít vždy stejnou polarizaci.

POP3

Post Office Protocol je třetí verze původního protokolu POP a umožňuje stáhnout poštu na počítač a pak s ní pracovat na lokálním disku. Pravděpodobně nejpoužívanější poštovní protokol Umí svá data posílat i šifrovaně.

Protokol

Protokol je množina pravidel, podle které probíhá komunikace a přenos dat mezi dvěma koncovými body (realizované nejčastěji počítači).

QoS

Quality of Service - Většinou se tímto míní pravděpodobnost průchodu paketu mezi dvěma body sítě. Prakticky se používá pro upřednostňování packetů určité služby před jinou službou. Hierarchie od nejvyšší po nejnižší prioritu může být např: řídící packety sítě>http>ssh>pop3>smtp>ftp>telnet>ostatní

Router

Neboli směrovač. Zařízení, které umí posílat data z různých podsítí a směrovat je do jiné sítě.

Routování

Směrování (routing, routování) označuje určování cesty v počítačových sítích. Jeho úkolem je dopravit datový paket určenému adresátovi, pokud možno co nejefektivnější cestou. 

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol je jednoduchý protokol elektronické pošty sloužící k odesílání pošty. Obvykle je provozován na portu 25.

Sniffer

Správcové sítí nebo hackeři mohou používat nějaký detekční nástroj pro prohlížení a zachycování síťových paketů, jak putují po drátě nebo vzduchem. Tyto detekční nástroje mohou být hardwarového nebo softwarového typu. Je možné je nastavit tak, aby zachycovaly určitou část síťového provozu, nebo všechen síťový provoz, a aby analyzovaly zabezpečení sítě buď za účelem diagnostiky problémů na síti, nebo za účelem narušení její bezpečnosti. 

Software

Programové vybavení počítače.

SSID

Unikátní identifikátor každé bezdrátové sítě. Je-li v konkrétním místě k dispozici více sítí, je možné provést volbu mezi nimi právě prostřednictvím volby SSID.

TCP/IP

TCP/IP je rodina protokolů obsahující sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.

Traceroute

Traceroute je program, který umožňuje zjistit, kudy jsou posílány pakety při komunikaci počítače s jiným počítačem. Lze podle něho odhadnout, kde je chyba ve směrování.

Útlum

Ztráta signálu, která vzniká při průchodu signálu kabelovým vedením.

VPN

Virtual Private Network je software, který umožňuje zabezpečené připojení a komunikaci přes síť internet. Existuje mnoho typů různých VPN softwarů. VPN funguje na principu šifrování dat na straně odesílatele a jejich dešifrování na straně příjemce, a to v reálném čase. VPN se často využívá pro připojení do privátní sítě.

Veřejná IP adresa

Každý uživatel, který na PC nabízí obsah do internetu nebo chce být přímo z internetu dostupný, musí mít veřejnou IP adresu. Je tedy nutná pro provozování vlastního serveru, přístup na VPN. Zde vystupuje jeden uživatel pod jedinou IP adresou.

WAN

Wide Area Network je síť, která pokrývá větší oblast, než LAN, Local Area Network.

WDS

Bezdrátová zařízení se mohou pohybovat mezi přístupovými body, které jsou nakonfigurovány jako jediná síť, aniž by ztratila připojení k hostitelské síti. Tento způsob komunikace je znám jako roaming nebo WDS. 

WEP


Způsob ochrany – šifrování přenášených dat zařízeními Wi-Fi. Kódovaní pomocí 64 a 128 bitových klíčů. Toto šifrování snižuje rychlost přenosu průměrně asi o 10 %, záleží na typu zařízení.

Wi-Fi

Wireless Fidelity- Technologie bezdrátového přenosu dat v bez licenčním frekvenčním pásmu 2,4 GHz a 5GHz. Wi-Fi reprezentuje protokol 802.11a/b/g/n standardizovaný v IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).

WLAN

Wireless Local Area Network je lokální bezdrátová síť. 

Zarušení

Znehodnocení signálu způsobené vysíláním jiných zařízení v blízkém okolí na stejné frekvenci – kanálu.

Zebra

Quagga je balík pokročilých open source routovacích utilit pro unixové systémy, zejména Linux, dostupný na adrese www.zebra.org. Zahrnuje démony ospfd implementující protokol OSPF a bgpd implementující protokol BGP.

Zisk

Schopnost antény soustředit energii do požadovaného směru.

Šetřete s VHV speed

banner-prechod-200x260

Aktuality

 • Rekonstrukce vysílače Fučíkova
  probíha kompletní rekonstrukce vysílače v Novém Bydžově, ulice Fučíkova, rekonstrukce přinese nové tarify LAN pro bytové jednotky a umožní připojení na AC tarify pro klienty s wifi.
  Napsáno 16. prosinec 2017
 • Plánovaná odstávka připojení k internetu - rekonstrukce - U Plovárny Nový Bydžov

  V Úterý v době od 04:00 do 04:30 a ve Středu od 02:00 do 03:00 bude probíhat rekonstrukce přípojného bodu sítě VHVSpeed. Předpokládáme, že vše vyřešíme v nočních hodinách tak, aby internetové připojení bylo funkční během doby, kdy jej nejvíce potřebujete. Všichni jsme nafasovali teplé oblečení, má být lehce pod nulou. Děkujeme Vám všem za přízeň a pochopení. :)

  Napsáno 24. únor 2014
 • Pokryli jsme signálem obec Žiželice a Končice

  Dnes skončil testovací provoz vysílače v Žiželicích ve středočeském kraji. Nyní je vše již v ostrém provozu, pokud máte zájem o připojení, neváhejte si vybrat tarif a objednat. Žiželice jsou vzdáleny zhruba 7 kilometrů od Chlumce nad Cidlinou. 

  Napsáno 7. únor 2014